Turistika pod Matterhornem 5. - 10.9.2006


Matterhorn cestou k Furi
Matterhorn cestou k Furi
Matterhorn nad Schwarzsee
Matterhorn nad Schwarzsee
Gornergrat a masiv Domu
Gornergrat a masiv Domu
Theodulgletscher a Breithorn
Theodulgletscher a Breithorn
Ober Gabelhorn
Ober Gabelhorn
Schwarzsee a Mattertal od Hörnlihütte
Schwarzsee a Mattertal od Hörnlihütte
Na Hörnlihütte
Na Hörnlihütte
0b Masiv Domu od Hohsaas
0b Masiv Domu od Hohsaas
Cesta od Chrizbode po Alpenblumenpromenade
Cesta od Chrizbode po Alpenblumenpromenade
Saas Fee a masiv Domu
Saas Fee a masiv Domu
Gornergratbahn
Gornergratbahn
Riffelberg
Riffelberg
Nad Riffelbergem
Nad Riffelbergem
U Riffelsee
U Riffelsee
U Riffelsee
U Riffelsee
Gornergratbahn
Gornergratbahn
Gornergrat
Gornergrat
Údolí Gornergletshcer
Údolí Gornergletshcer
Matterhorn od Unter Kelle
Matterhorn od Unter Kelle
Obèerstvení ve Findeln
Obèerstvení ve Findeln
Findeln a masiv Zinalrothorn
Findeln a masiv Zinalrothorn
Felskinn a masiv Alphubel
Felskinn a masiv Alphubel
Od Felskinn k Egginerjoch
Od Felskinn k Egginerjoch
Britanniahütte a Allalingletscher
Britanniahütte a Allalingletscher
Na vrcholku Klein Allalinhorn
Na vrcholku Klein Allalinhorn
Cesta pøes ledovec Chessjen
Cesta pøes ledovec Chessjen
Pøehrada Mattmark cestou k Plattjen
Pøehrada Mattmark cestou k Plattjen
Plattjen a Saastal
Plattjen a Saastal